многопрофильное химическое предприятие

Досвiд застосування вiтчизняного антиожеледного некорозiйного складу АНС

О.В.Белов (ДП «Екоантилiд»),
Ю.Р. Колесник (ДерждорНДI)

Досвiд застосування вiтчизняного антиожеледного некорозiйного складу АНС

Анотацiя: Наведено переваги реагенту АНС при боротьбi з ожеледдю.
Ключовi слова: зимовий перiод, безхлориднi антиожеледнi реагенти.

Вступ

Зима e найскладнiшим перiодом року для експлуатацii автомобiльних дорiг та органiзацii руху, так як характеризуeться короткою свiтлою частиною доби, низькою температурою повiтря, а також зимовою слизькiстю. для кожного способу боротьби iз зимовою слизькiстю використовують вiдповiднi протиожеледнi матерiали. Хiмiчний спосiб заснований на застосування реагентiв, що вiдповiдають здатнiстю при контактi зi снiжно — льодяними вiдкладеннями переводити iх у розчин, який не замерзаe при вiд’eмних температурах. При хiмiчному способi по поверхнi розподiляють протиожеледнi матерiали у твердому бо рiдкому станi з метою попередження утворення зимовоi слизькостi (профiлактичний метод) або лiквiдацiя вже утворених снiжно льодяних вiдкладень (снiговий накат, скло видний лiд).

Основна частина

На сьогоднi у багатьох районах Украiни вибiр протиожеледних реагентiв визначаeться в основному iх вартiсними показниками без врахування дii на природне середовище та iнженерну iнфраструктуру. Це приводить до забруднення грунту, наносить значну шкоду зеленим насадженням, пришвидшуe процес руйнування дорожнiх покриттiв, металевих i залiзобетонних конструкцiй. Правильний вибiр хiмiчних реагентiв для боротьби iз зимовою слизькiстю та комплексних методiв захисту навколишнього середовища e актуальною задачею для дорожнiх служб.

Найбiльш небезпечним в екологiчному i корозiйному вiдношеннi e хлорид натрiю i сумiш на його основi. Слiд враховувати, що застосування хлорид них реагентiв пiд час зимового утримання дорiг iз цементобетонним покриттям дозволяeться лише пiсля 1,5 рокiв iз моменту ii будiвництва, якщо в бетонах використовувалися повiтрявтягуючi добавки, а при iх вiдсутностi — пiсля трьох рокiв. У багатьох крайнiх Eвропи застосування хлоридiв на дорогах обмежено, а наприклад у Норвегii використання хлористих солей у боротьбi iз ожеледдю заборонено з кiнця минулого столiття.

Великий досвiд застосування безхлоридних, не корозiйних антиожеледних складiв накопичений у нашiй краiнi в експлуатацiйних службах аеропортiв i аеродромiв. Десятирiччями на бетонних злiтно — посадкових смугах використовуються некорозiйноактивнi засоби запобiгання i лiквiдацii ожеледицi. До iх складу входять карбамiд, нiтрати, ацетати i спецiальнi добавки. Державною службою автомобiльних дорiг Украiни рекомендуeться використовувати для запобiгання ожеледi на мостах i цементобетонних покриттях екологiчно безпечнi, некорозiйноактивнi реагенти, у тому числi й АНС.

Таблиця 1. Фiзико-хiмiчнi показники складу АНС

Найменування показника Норма
Зовнiшнiй вигляд Гранули бiлого, жовтого або сiрого кольору
Масова частка азотнокислого кальцiю
Ca(NO3)2, %
37,5 — 40,6
Масова частка азотнокислого амонiю %,
(NH4NO3), не бiльше
0,60
Вiдношення масовоi частки карбамiду до масовоi частки азотнокислого кальцiю 1,38-1,58
Масова частка вологи, %, не бiльше 0,80
Масова частка нерозчинних у водi домiшок, %, не бiльше 0,70
Масова частка вуглекислого кальцiю
(СаСо3), %, не бiльше
0,45
Масова частка ПАР неонолу АФ 9-12, % 1,5 — 3,0
Гранулометричний склад:
Масова частка гранул менше 1мм, %, не бiльше 5
Масова частка гранул 1-4 мм, % не менше 93
Масова частка гранул бiльше 4 мм, %, не бiльше 2
Розсипання, % 100

Метою роботи e узагальнення досвiду застосування складу АНС для боротьби iз зимовою слизькiстю.

Нинi антиожеледний не корозiйний склад АНС випускаeться за технiчними умовами (4).

Його основнi фiзико-хiмiчнi властивостi наведенi у табл.1 Вiн застосовуeться в аеропортах Борисполя, Львова, Харкова, Сiмферополя, Донецька i в ближньому зарубiжжi — Прибалтицi, Бiлорусii, Середнiй Азii. В останнiй час вiн активно застосовуeться експлуатацiйними службами морських портiв.

АНС — це бiлi або слабо фарбованi гранули насипною щiльнiстю близько 0,9 т/м3, дiаметром 1 — 4 мм, що не злежуються протягом гарантiйного строку зберiгання. Застосовуeться для запобiгання i видалення ожеледицi з бетонноi, асфальтноi i металевоi поверхонь.

Випробування АНС проводили в аеропорту м. Днiпропетровська на дiлянцi РД дорiжки розмiром 150 х 20 м. з асфальтобетонним покриттям. Ожеледь товщиною 0,5 х 1,0 мм. Створювали шляхом розливу теплоi води по поверхнi покриття, яке очищене вiд снiгу. Дослiдну дiлянку обробляли реагентом АНС машиною типу ПР-130 з нормою витрати до 100 г/м2 при температурi навколишнього повiтря мiнус 40 С. Оцiнку ефективностi плавлення ожеледi здiйснювали вiзуально i за змiною величини коефiцieнта зчеплення, що вимiрювали тормозними вiзком АТТ-2 вiдповiдно з методикою НАСГА-86.

Таблиця 2. Результати випробувань АНС на асфальтобетонному покриттi

Час з моменту посипання дiлянки реагентом, хв. Коефiцieнт зчеплення на дiлянцi, що оброблена реагентом
0 0,25-0,30
5 0,36
8 0,36
13 0,37
20 0,38
31 0,39
Пiсля одноразового проходу щiтки машини ПМ-130 по обробленому покриттю 0,42
Сухе асфальтобетонне покриття, не оброблене реагентом 0,45-0,50
Мокре асфальтобетонне покриття, не оброблене реагентом 0,44

Як видно з даних табл.2, АНС найбiльш ефективно дie на ожеледь у межах перших п?яти хвилин, практично розплавляe ii протягом 20 хвилин з моменту посипки реагентом. Одноразове очищення поверхнi щiткою машини ПМ-130 вiд часток зруйнованого льоду пiдвищуe коефiцieнт зчеплення до значень, близьких за значенням коефiцieнту зчеплення на мокрому асфальтобетонi.

Широкий досвiд застосування АНС в аеропортах i морських портах свiдчить, що рiвномiрний розподiл рекомендованих норм (табл.3) витрати реагенту на дорожнe покриття може бути здiйснений пiскорозкидувачем типу РУМ-3. Допускаeться замiсть розподiльноi машини використовувати тракторний причiп iз приводом на диск вiд колiс. Швидкiсть руху розподiльноi машини при розсипаннi антиожеледного реагенту повинна знаходитися у межах 20 км/год. Ширина розсипу антиожеледного реагенту визначаeться шириною дороги, що обробляeться, i встановлюeться пiдбором числа оборотiв диску, що його розподiляe. Витрата реагенту АНС визначаeться товщиною ожеледицi i встановлюeться дозуючим приладом подавання гранул на диск. Для видалення кiрки, що вiдшарувалася, можна використовувати пiдмiтальну зi щiткою, яка рухаeться за машиною, що розподiляe реагент з iнтервалом 10-15 хв. Час виiзду пiдмiтальноi машини визначають за товщиною льоду, що потрiбно усунути.

Таблиця 3. Середнi норми витрати (г/м2) гранульованого складу АНС

Товщина ожеледi, мм Температура повiтря, 0С
0/ — 2 -2 / -4 -4 / -6 -6 / -8 -8 / -10
0,2 10 15 25 35 45
0,5 20 40 60 85 110
1,0 35 75 120 170 220
1,5 55 120 180 250 330
2,0 75 150 230 320 440

Основною перевагою гранульованого АНС e швидке руйнування ожеледi в iнтервалi температур вiд 0 0С до — 12 0С, без корозiйноi дii на покриття, а також вiн не чинить корозii на метал кузова автомобiлiв, на вiдмiну вiд хлорид них засобiв.

Усi речовини, що входять до складу реагенту, у тому числi поверхнево-активнi речовини, володiють високою бiодеструктивнiстю, повнiстю розкладаються мiкрофлорою i не наносять шкоди навколишньому середовищу. АНС безпечний для рослин, бiльш того, його можна використовувати як мiнеральне добриво (5,6). АНС не токсичний, пожежо — i вибухобезпечний.

Висновки

Таким чином, досвiд використання вiтчизняного реагенту АНС дозволяe рекомендувати його для широкого використання в автодорожнiй галузi при боротьбi з ожеледдю, у першу чергу на залiзобетонних мостах та естакадах, на дiлянках дорiг у зонах озеленiння i паркових масивiв, а також якщо електроконтактнi мережi проходять поруч.

Статьи и материалы о нашей продукции:

Поделиться: